La Junta General de CCB Serveis Mediambientals, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2012, va aprovar l’acord de modificació dels Estatuts del CCB Serveis Mediambientals, el contingut dels quals s’acompanya com a document adjunt a aquest edicte.

Se sotmet a informació pública l’esmentat acord de modificació dels Estatuts per un període de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l’article 313, en relació amb el 160 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals.

L’esmentat acord de modificació dels Estatuts s’entendrà aprovat definitivament si en el tràmit d’informació pública no es formulen les reclamacions ni al·legacions, i un cop emès per secretaria certificació que ho acrediti, es donarà compte als membres del Consorci i a la Direcció General d’Administració Local.

Article 1r. Denominació i règim.

La Societat anònima CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS, S.A. es constitueix pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en endavant Consorci, com a societat mercantil de capital exclusivament públic.

La Societat es regirà pels presents Estatuts, sens perjudici del què disposen la Llei 7/1985, reguladora de Bases del Règim Local; la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i les normes reglamentàries en matèria de règim local aplicables, en especial el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, així com la Llei de Societats Anònimes.

Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà la legislació mercantil i civil aplicable.

CCB Serveis Mediambientals, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental i de serveis tècnics del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i dels ens públics consorciats i els seus respectius poders adjudicadors, i resta obligada a realitzar amb caràcter exclusiu, els treballs que aquestes entitats els hi encomanen en les matèries referides en els seu objecte social.

Les relacions de CCB Serveis Mediambientals, S.A. amb els poders adjudicadors dels quals són mitjans propis instrumentals i serveis tècnics tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se aquesta relació mitjançant les encomandes de gestió previstes en l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa a tots els efectes són relacions de caràcter intern, dependents i subordinades.

CCB Serveis Mediambientals, S.A i les seves filials no podran participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per els poders adjudicadors del que sigui mitjà propi. Això no obstant, quan no concorre cap licitador podrà encomanar-se a aquestes societats l’activitat objecte de licitació pública. En aquest cas si les activitats pròpies de l’objecte social de CCB Serveis Mediambientals, S.A i les seves filials es porten a efecte amb la col·laboració d’empresaris particulars, l’import de la prestació a càrrec d’aquests deurà ser inferior a l’import total del projecte, subministrament o servei.

Article 2n. Objecte Social.

La Societat té per objecte la gestió directa de les funcions de competència del Consorci i dels seus ens consorciats en matèria de sanejament i recuperació del medi ambient a la Conca del riu Besòs.

També és objecte de la Societat, la prestació tant a Espanya com a qualsevol altre país, dels seus serveis en favor d’Administracions Públiques, Organisme públics i privats i d’altres persones físiques o jurídiques per a qualsevol tipus d’actuació relacionada amb temes de sanejament i medi ambient, en desenvolupament de convenis o acords que estableixi el Consorci o la pròpia Societat.

En aquest sentit, constitueixen l’objecte social les següents activitats:

 • La realització d’anàlisis, treballs d’investigació, estudis, diagnòstics, informes, avantprojectes i assessoria tècnica en temes de control, actuació i recuperació mediambiental.
 • La direcció i realització de projectes i obres de construcció, ampliació i modificació d’infraestructures i instal·lacions de protecció i d’actuacions de recuperació mediambientals.Incloent-hi moviments de terres, obra civil i de fàbrica, edificacions el seu contingut, urbanització, recuperació paisatgística, jardineria, equips mecànics i electromecànics, instal·lacions elèctriques, automatismes i comunicacions.
 • La gestió i operació de serveis, sistemes, obres i instal·lacions de tractament i depuració d’aigües i de tractament i eliminació de residus. Incloent-hi xarxes de clavegueram i sanejament, estacions de bombament, estacions de tractament i depuració total o parcial de l’aigua, emissaris terrestres i submarins, sistemes i xarxes de rec, recollida i transport de tot tipus de residus, plantes de manipulació, tractament i transformació de residus i instal·lacions de deposició i eliminació de residus.
 • El manteniment, conservació i reparació d’obres civils i de fàbrica, edificacions i el seu contingut, urbanització, jardineria, vehicles i elements de manutenció, instal·lacions i equips mecànics, instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, aparellatge electrònic, automatismes i comunicacions.
 • L’aprofitament, transformació i reutilització d’aigües i residus.

Les activitats integrants de l’objecte social podrien ésser desenvolupades per la Societat total o parcialment de forma indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

Article 3r. Durada.

La Societat té una durada indefinida i començarà les seves operacions a partir de la data d’atorgament de la seva escriptura fundacional.

Article 4t. Domicili.

El domicili social es fixa a Granollers, Avinguda Sant Julià 241, del Pol. Ind. Congost de 08403 Granollers.

Correspondrà a la Junta General qualsevol trasllat de domicili social.

Article 5è. Valor nominal i nombre d’accions.

El capital de la Societat es fixa en la quantitat de noranta-vuit mil nou-cents noranta-vuit EUR i setanta-un cèntims (98.998,71 EUR) dividit en cent accions de nou-cents vuitanta-nou EUR i noranta-nou cèntims (989,99 EUR) de valor nominal cadascuna, integrades en una única sèrie, numerades correlativament del número 1 al 100.

Les accions són nominatives a favor del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i també ho podran ser a favor de qualsevol ens, en el moment i quantitat que la Junta General així ho estableixi.

El títol de cada participació contindrà necessàriament les mencions que assenyala com a mínimes la Llei, i en especial les limitacions a la seva transmissibilitat que estableixen aquests Estatuts.

Aquestes participacions confereixen al seu titular la condició de soci i els drets de participació econòmica, de subscripció i vot previstos en la Llei de Societats Anònimes. A la societat i als seus cotitulars incumbeixen els deures de representació única i de responsabilitat solidària que imposa l’article 66 de la mateixa Llei, i sotmet als seus titulars als acords de la Junta General en els termes legals i els demés drets i obligacions que resulten de la pròpia Llei de Societats Anònimes, d’aquests Estatuts i de les disposicions administratives que pel seu objecte afectés a questa Societat.

Article 6è. Aportacions del Consorci.

El capital social és l’aportat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i totalment desemborsat en l’acte d’atorgament de l’escriptura de constitució de la Societat. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs no podrà destinar-lo a altres finalitats, d’acord amb allò que disposa l’article 89 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols de valors, ni representar-se mitjançant anotacions en compte. Tampoc es podrà emetre resguards provisionals acreditatius de la propietat de les mateixes, i són intransferibles fora de l’àmbit format pels Ens consorciats. El Consorci conservarà, en tot cas, el dret de tempteig sobre aquelles participacions que per qualsevol circumstància no conservi el seu titular.

Tota transmissió de participacions socials haurà d’ésser comunicada a la Societat i inscrita al Llibre de Socis.

Article 7è. Organització.

Els òrgans de govern i administració de la Societat els constitueixen la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

Article 8è. Composició de la Junta General i funcions.

Els membres de la Junta General del Consorci també ho seran de la Junta General de la Societat a la que s’hi afegirà la representació de la resta d’accionistes.

També podran assistir a la Junta General, amb veu però sense vot, aquells membres del Consell d’Administració que no formin part de la Junta General del Consorci, així com el Gerent.

Correspondrà a la Junta General:

 1. Nomenar i separar els membres del Consell d’Administració.
 2. La censura de la gestió social, l’aprovació del balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria anual, i la proposta d’aplicació del resultat.
 3. La modificació dels Estatuts de la Societat.
 4. Augmentar o reduir el capital social.
 5. Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat.
 6. L’emissió d’obligacions.
 7. Nomenar i separar el Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.
 8. Les altres funcions que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article 9è. Junta General Ordinària i Extraordinària.

La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari dins els sis primers mesos de cada exercici i, amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada pel President del Consell d’Administració.

Article 10è. Règim de sessions de la Junta General.

El funcionament de Junta General de la Societat, quant a procediment, règim de sessions, adopció d’acords i aprovació de les actes, l’ajustarà a les normes legals i reglamentàries de règim local i als Estatuts del Consorci que regulen el funcionament de la Junta General del Consorci i amb caràcter supletori, a la Llei de Societats Anònimes.

Les Juntes Generals es convoquen pel President del Consell d’Administració. La Junta General extraordinària podrà ser convocada quan s’estimi convenient per als interessos socials, i haurà de ser-ho quan ho sol·liciti un mínim de la quarta part dels vots de la Junta General en la forma prevista per les normes legals i reglamentàries de règim local.

La Junta General de la Societat s’entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els membres de la Junta General del Consorci i aquests acordin per unanimitat la celebració de la Junta. En aquests casos la Junta tindrà la consideració d’universal.

Els acords que adopti la Junta General de la Societat tindran lloc en actes independents de les sessions del Consorci i figuraran en acta, la qual es transcriurà en el llibre destinat exclusivament a aquest efecte.

La Presidència de la Junta General de la Societat correspon al President del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. En els casos d’absència o impossibilitat, el President serà substituït per un dels vicepresidents del Consorci. El President estarà assistit pel Secretari del Consell d’Administració.

Article 11è. El Consell d’Administració.

L’Administració i representació de la Societat correspon al Consell d’Administració amb plenes facultats, dins les normes estatutàries i de la legislació mercantil sens perjudici de les reservades a la Junta General i al Gerent.

El Consell d’Administració estarà constituït per un mínim de tres un màxim de nou consellers, nomenats per la Junta General de la Societat. Un terç dels consellers serien membres de la Junta General del Consorci, i la resta es designaran entre persones que s’estimi idònies i no tinguin incapacitat o incompatibilitat legal per al càrrec.

Als efectes anteriors i en els casos que la Junta General acordi que el Consell es constituiran amb un nombre de consellers la divisió del qual en terços no doni com a resultat un número enter, s’atribueixi els decimals restants al terç de consellers membres de la Junta General del Consorci.

La duració del càrrec de conseller serà de quatre anys.

El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els consellers nomenats d’entre els membres de la Junta General del Consorci cessaran, a més, de manera automàtica si perdessin aquesta condició.

En el cas de renúncia, revocació o cessament automàtic d’un conseller, la Junta General de la Societat elegirà un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat, als efectes de la seva adscripció al terç de membres de la Junta General del Consorci o de la resta de membres del Consell.

Article 12è. Organització del Consell.

La Presidència del Consell d’Administració correspon al President del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, que necessàriament en formarà part dins el terç de membres del Consorci.

En el cas d’absència o impossibilitat, el President serà substituït per un vicepresident nomenat per la Junta General d’entre els consellers que tinguin la condició de membres del Consorci.

Al president del Consell d’Administració li correspon vetllar pel compliment dels acords del Consell, al qual representa permanentment amb els més amplis poders, li correspondrà l’alta direcció dels serveis i portarà la firma social, sens perjudici de les delegacions que el Consell pugui efectuar en altres consellers.

El Consell d’Administració regularà el seu funcionament en allò que no estigui previst en aquests Estatuts. Podrà nomenar dintre seu com a Comissió Executiva a un o més consellers delegats, en qui poder delegar en la forma que cregui convenient les facultats legalment delegables, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, i revocar-los. En cap cas podrà ésser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació dels comptes anuals a la Junta General, ni facultats que aquesta concedeixi al Consell, llevat que sigui expressament autoritzat.

La delegació permanent d’alguna facultat del Consell d’Administració en la Comissió Executiva o en els Consellers Delegats i el nomenament dels Consellers que hagin d’ocupar aquests càrrecs requerirà per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produiran efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Les sessions del Consell d’Administració seran convocades pel President. El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

El President, o qui faci les seves funcions, dirigirà les deliberacions del Consell d’Administració. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers presents o representats a la sessió. El President, o qui faci les seves funcions, tindrà vot de qualitat per decidir en els empats a les votacions.

També podran assistir a les sessions del Consell amb veu, però sense vot, el Gerent de la Societat i l’Interventor del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

Les actes podran aprovar-se al final de la mateixa sessió o bé en la següent sessió.

Article 13è. Funcions del Consell.

La funció del Consell és l’administració de la Societat, amb les més amplies facultats de representació, direcció, gestió i execució, sense perjudici de les facultats que la legislació i els presents Estatuts reserven a la Junta General.

Seran facultats del Consell d’Administració, les següents:

 1. Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d’actes i contractes, en judici i fora d’aquest, davant de terceres persones, estat, província, municipi, sindicats, jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines i organismes administratius i, de qualsevol altra naturalesa.
 2. Govern i gestió superior de l’empresa.
 3. Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; disposar penyores; acordar, atorgar i formalitzar -activament o passiva- operacions de crèdit personal o d’altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota classe de contractes civils, mercantils, administratius i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els registres i oficines competents.
 4. Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
 5. Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa, es degui o hagi de percebre la Societat.
 6. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletra de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.
 7. Disposar el necessari per l’emissió d’obligacions d’acord amb el que hagués acordat la Junta General i el que disposa la Llei.
 8. Establir les directrius d’administració i comptabilitat de la Societat; acordar l’establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per convenient; elaborar la memòria relativa a la situació de la Societat, proposar llurs acords -entre ells la proposta d’aplicació de resultats-, i executar els que s’haguessin adoptat.
 9. Acordar allò que jutgi convenient sobre l’exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials, i davant la província i municipi o d’altres corporacions, jutjats, juntes, autoritats i funcionaris de qualsevol grau i davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d’avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d’aquest i per a tot el que calgués, fins i tot sotmetent la seva decisió a l’arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.
 10. Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre’ls i cobrar-los tant de particulars com de la Hisenda Pública i d’altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d’ingressos indegudament obtinguts per l’Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d’aquests i, en general, realitzar tota classe d’operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d’Espanya i les seves sucursals.
 11. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir en tot o en part les seves atribucions.
 12. Resoldre els dubtes que es suscitin sobre la interpretació d’aquests Estatuts i els acords de la Junta General i del propi Consell.
 13. L’enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitada, ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l’Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a la Junta General.

Article 14è. Gerent.

La Junta General designarà un Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat superior especialment capacitat.

El Gerent serà el cap de tots els serveis tècnics i administratius de la Societat, amb independència d’altres funcions que en ell delegui el Consell d’Administració.

A títol enunciatiu, correspondrà al Gerent:

 1. Dictar les disposicions de règim interior precises per a l’organització i funcionament de l’empresa i ostentar la direcció tècnica, administrativa i del personal.
 2. Contractar i obligar-se en nom de la Societat dins les atribucions que li atorgui el Consell d’Administració.
 3. La representació de la Societat davant els tribunals de tot ordre i jurisdicció, organismes i entitats públiques i privades, per a tota classe d’actuacions.
 4. Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d’entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.
 5. Designar, contractar i acomiadar tot el personal de l’empresa i resoldre en l’esfera empresarial tot allò sobre aquest en allò referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.
 6. Quantes facultats, el Consell d’Administració, especialment li confereixi.

Es considera implícit a la seva comesa:

 • Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d’Administració.
 • Preparar el programa d’actuació, l’estat de previsió de despeses i d’ingressos, els comptes anuals i l’informe de gestió.
 • Formular l’avantprojecte de plantilla de personal i proposar al Consell d’Administració les seves remuneracions o retribucions.
 • Organitzar i dirigir la difusió i expansió dels serveis de la Societat en ordre a la seva identificació i major eficàcia.

Article 15è. El Secretari del Consell d’Administració.

Les funcions pròpies del Secretari del Consell d’Administració seran portades a terme pel Secretari del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs o qui reglamentàriament el substitueixi.

Correspondrà al Secretari:

 1. Preparar la relació, amb els antecedents que li proporcioni el Gerent i altres que obtingui, dels assumptes que hagin de servir al President per formar l’ordre del dia en cada convocatòria, i tenir cura que aquesta es reparteixi als membres dels òrgans col·legiats.
 2. Concórrer com a Secretari a les reunions del Consell d’Administració i de la Junta General, amb veu però sense vot, i aixecar les corresponents actes.
 3. Certificar les actes i els acords dels òrgans col·legiats de la Societat.
 4. Comunicar als diversos caps i al personal corresponent els acords i resolucions que els afectin.
 5. Conservar i custodiar l’arxiu.
 6. Assistir i informar al President en les seves funcions, al Gerent, al Consell d’Administració i, a la Junta General, i assessorar-los en l’aspecte juridicoadministratiu.
 7. La resta de funcions pròpies del càrrec.

Article 16è. Exercici social.

L’exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, a excepció del primer any que s’iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Article 17è. Comptes anuals.

El Consell d’Administració haurà de formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació de resultats.

El comptes anuals -composats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria- hauran d’ésser sotmesos a l’examen i informe de l’Interventor del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i, si s’escau, al dels auditors de comptes als quals es refereixen els articles 203 i següents de la Llei de Societats Anònimes.

Dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, es presentaran per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació de resultats, en la forma que determina la Llei.

Article 18è. Aplicació del resultat.

La Junta General resoldrà sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç aprovat, amb observança del disposat al Capítol VII secció novena de la Llei de Societats Anònimes.

Dels beneficis obtinguts en l’exercici, si n’hi haguessin, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària i qualsevol altre atenció legalment permesa; la resta, s’aplicarà a la cobertura de les necessitats de sanejament i recuperació mediambiental de la Conca del Besòs, d’acord amb l’objecte social, la legislació aplicable i els programes d’actuació.

Article 19è. Dissolució i liquidació.

La dissolució de la Societat es produirà per qualsevol causa legal, o perquè així ho acordi la Junta General.

En cas de dissolució de la societat, la Junta General nomenarà una comissió liquidadora, amb un nombre senars de membres, integrada pels components del darrer Consell d’Administració i les persones que la Junta elegeixi.

Durant el període de liquidació, la Junta General seguirà celebrant les seves reunions ordinàries i aquelles extraordinàries que fossin convenients, d’acord amb les disposicions en vigor. Acabada la liquidació, l’actiu resultant s’integrarà al patrimoni del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

Article 20è. Article addicional.

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte d’incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat i, molt especialment, les causes d’incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre.

Denominación CCB SERVEIS MEDI AMBIENTALS SA
Inicio de Operaciones 13/07/1994
Domicilio Social AV. SANT JULIA, 241 – GRANOLLERS
Duración INDEFINIDA
C.I.F. A60618923
Datos Registrales Hoja B-131688, Tomo 37692, Folio 182
Objeto Social LA GESTION DIRECTA DE LAS FUNCIONES DE COMPETENCIA DEL CONSORCIO EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CUENCA DEL RIO BESOS.PRESTACION SERVICIOS EN FAVOR DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS,ORGANISMOS,ETC
Último depósito contable 2012

ARTICULO 1o.- DENOMINACION Y REGIMEN.-

La Sociedad anonima “CCB SERVEIS MEDI AMBIENTALS, S.A., se constituye por el Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós, como sociedad mercantil de capital exclusivamente público.-

La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo que disponen la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local; la Ley 8/1987, Municipal y de Régim Local de Catalunya; y las normas reglamentariasen materia de régimen local aplicables, en especial el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, así como la Ley de Sociedades Anónimas. Subsidiariamente a los preceptos legales invocados, regira la legislación mercantily civil aplicable.

ARTICULO 2o.- OBJETO SOCIAL.-

La Sociedad tiene por objeto la gestión directa de las funciones de competencia del Consorcio en materia de saneamiento y recuperación del medio ambiente en la Cuenca del rio Besós.-

También es objeto de la Sociedad, la prestación tanto en España como en cualquier otro país, de sus servicios en favor de Administraciones Públicas, Organismos públicos y privados y otras personas físicas o jurídicas para cualquier tipo de actuación relacionada con temas de saneamiento y medio ambiente, en desarrollo de convenios o acuerdos que establezca el Consorcio o la propia Sociedad.-

En este sentido, constituyen el objeto social las siguientes actividades: La realización de análisis, trabajos de investigación, estudios, diagnósticos, informes, anteproyectos y asesoría técnica en temas de control, actuación y recuperación medioambiental.-

La dirección y realización de proyectos y obras de construcción, ampliación y modificación de infraestructuras e instalaciones de protección y de actuaciones de recuperación medioambientales. Incluyendo movimientos de tierras, obra civil y de fábrica, edificaciones en su contenido, urbanización, recuperación paisagística, jardinería, equipos mecánicos y electromecánicos, instalaciones eléctricas, automatismos y comunicaciones.-

La gestión y operación de servicios, sistemas, obras e instalaciones de tratamiento y depuración de aguas y de tratamiento y eliminación de residuos. Incluyendo redes de alcantarillado y saneamiento, estaciones de bombeo, estacionesde tratado y depuración total o parcial del agua, emisarios terrestres y submarinos, sistemas y redes de riego, recogida y transporte de todo tipo de residuos, plantas de manipulación, tratamiento y transformación de residuos e instalaciones de deposición y eliminación de residuos.-

El mantenimiento, conservación y reparación de obras civiles y de fábrica, edificaciones y su contenido, urbanización, jardinería, vehículos y elementos de manutención, instalaciones y equipos mecánicos, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aparellaje electrónico, automatismos y comunicaciones.-

El aprovechamiento, transformación y reutilización de aguas y residuos. Las actividades integrantes del objeto social podrían ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o semejante.

ARTICULO 3o.- DURACION.-

La Sociedad tiene una duración indefinida y comenzará sus operaciones a partir de la fecha de otorgamiento de su escritura fundacional.

ARTICLE 4t.-

El domicili social es fixa a Granollers, Avinguda Sant Julia, número 241. Correspondra a la Junta General qualsevol trasllat de domicili social.

ARTICULO 5o – VALOR NOMINAL Y NUMERO DE ACCIONES.-

El capital de la Sociedad se fija en la cantidad de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS MIL PESETAS (16.472.000.- PTA), dividido en CIEN acciones de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTE PESETAS (164.720 PTA) de valor nominal cada una, integradas en una única serie, numeradas correlativamente del número 1 al 100.-

Las acciones son nominativas a favor del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós.

ARTICULO 6o.- APORTACIONES DEL CONSORCIO.-

El capital social será íntegramente aportado por el Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós y totalmente desembolsado en el acto de otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad. El Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besos será el propietario exclusivo del capital de la Sociedad y no podrá transformarlo ni destinarlo a otras finalidades, de acuerdo con lo que dispone el artículo 89 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

ARTICULO 7o- ORGANIZACION.

Los órganos de gobierno y administración de la Sociedad los constituyen la Junta General, el Consejo de Administración y la Gerencia.

ARTICULO 8o.- COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL Y FUNCIONES.-

Las funciones de la Junta General de la Sociedad serán asumidas por la Junta General del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós.-

Los miembros de la Junta General de la Sociedad lo serán en función de su cargo como miembros de la Junta general del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós. También podrán asistir a la Junta General, con voz pero sin voto, aquellos miembros del Consejo de Administración que no formen parte dela Junta General del Consorcio, así como el Gerente.-

Corresponderá a la Junta General:

a). Nombrar y separar los miembros del Consejo de Administración.-

b). La censura de la gestión social, la aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias yla memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado.-

c). La modificación de los Estatutos de la Sociedad.-

d). Aumentar o reducir el capital social.-

e). Acordar la transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad.-

f). La emisión de obligaciones.-

g). Nombrar y separar al Gerente, fijando sus facultades, deberes y retribuciones.-

h). Las otras funciones que la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a la Junta General.

ARTICULO 9o.- JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

La Junta General se reunirá con carácter ordinario dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio y, con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente del Consejo de Administración.

ARTICULO 10o.- REGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

El funcionamiento de Junta General de la Sociedad, en cuanto a procedimiento, régimen de sesiones, adopción de acuerdos y aprobación de las actas, se ajustará a las normas legales y reglamentarias de régimen local y a los Estatutos del Consorcio que regulan el funcionamiento de la Junta General del Consorcio y con carácter supletorio, a la Ley de Sociedades Anónimas.-

Las Juntas Generales se convocan por el Presidente del Consejo de Administración.La Junta General extraordinaria podrá ser convocada cuando se estime conveniente para los intereses sociales, y habrá de serlo cuando lo solicite un mínimo de la cuarta parte de los votos de la Junta General en la forma prevista por las normas legales y reglamentarias de régimen local.-

La Junta General de la Sociedad se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que estén presentes todos los miembros de Junta General del Consorcio y éstos acuerden por unanimidad la celebración de la Junta. En estos casos la Junta tendrá la consideración de universal.-

Los acuerdos que adopte la Junta General de la Sociedad tendrán lugar en actos independientes de las sesiones del Consorcio y figurarán en acta, la cual se transcribirá en el libro destinado exclusivamente a este efecto. La presidencia de la Junta General de la Sociedad corresponde al Presidente del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besos. En los casos de ausencia o imposibilidad, el Presidenteserá sustituido por uno de los vice-presidentes del Consorcio. El Presidente estará asistido por el Secretario del Consejo de Administración.

ARTICULO 11o.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-

La Administración y representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración con plenas facultades, dentro de las normas estatutarias y de la legislación mercantil sin perjuicio de las reservadasa la Junta General y al Gerente.-

El Consejo de Administración estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de nueve consejeros, nombrados por la Junta General de la Sociedad. Un tercio de los consejeros serian miembros de la Junta General del Consorcio y el resto se designarán entre personas que se estimen idóneas y no tengan incapacidad o incompatibilidad legal para el cargo.-

A los efectos anteriores y en los casos que la Junta General acuerde que el Consejo se constituirán con un numero de consejeros cuya división en tercios no de como resultado un número entero, se atribuirá los decimales restantes al tercio de consejeros miembros de la Junta General del Consorcio.-

La duración del cargo de consejero será de cuatro años.-

El cargo de consejero sera renunciable, revocable y reelegible. Los consejeros nombrados de entre los miembros de la Junta General del Consorcio cesarán, ademas, de forma automática si perdiesen esta condición.-

En el caso de renuncia, revocación o cese automático de un consejero, la Junta General de la Sociedad elegirá un sustituto que reúna las mismas condiciones que el cesado, a los efectos de su adscripción al tercio de miembros de la Junta General del Consorcio o del resto de miembros del Consejo.

ARTICULO 12o.- ORGANIZACION DEL CONSEJO.-

La Presidencia del Consejo de Administración corresponde al Presidente del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós, que necesariamente formará parte dentro del tercio de miembros del Consorcio.-

En elcaso de ausencia o imposibilidad, el Presidente será sustituido por un vice-presidente nombrado por la Junta General de entre los consejeros que tengan la condición de miembros del Consorcio.-

Al presidente del Consejo de Administración le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, al cual represente permanentemente con los más amplios poderes, le corresponderá la alta dirección de los servicios y llevará la firma social, sin perjuicio de las delegaciones que el Consejo pueda efectuar en otros consejeros.-

El Consejo de Administración regulará su funcionamiento en lo que no esté previsto en estos Estatutos. Podrá nombrar como Comisión Ejecutiva a uno o mas consejeros delegados, en quien poder delegar en la forma que crea conveniente las facultades legalmente delegables, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, y revocarlos. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de las cuentas anuales a la Junta General, ni facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que sea expresamente autorizado.-

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en los Consejeros Delegados y el nombramiento de los Consejeros que hayan de ocupar estos cargos requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efectos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.-

Las sesiones del Consejo de administración seránconvocadas por el Presidente. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la sesión, presentes y representados por otro consejero, la mitad más uno de sus componentes. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.-

El Presidente, o quien haga sus funciones, dirigirá las deliberaciones del Consejo de Administración. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados en la sesión. El Presidente, o quien hagasus funciones, tendrá voto de cualidad para decidir en los empates en las votaciones.-

También podrán asistir a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto, el Gerente de la Sociedad, y el Interventor del Consorcio para la Defensa de la Conca del RiuBesós.-

Las actas podrán aprobarse al final de la misma sesión o bien en la siguiente sesión.

ARTICULO 13o.- FUNCIONES DEL CONSEJO.-

La función del Consejo es la administración de la Sociedad, con las más amplias facultades de representación, dirección, gestión y ejecución, sin perjuicio de las facultades que la legislación y los presentes Estatutos reservan a la Junta General.-

Serán facultades del Consejo de Administración, las siguientes:

a). Representar con plena responsabilidad a la Sociedad en cualquier clase de actos y contratos, en juicio y fuera de el, ante terceras personas, estado, provincia, municipio, sindicatos, juzgados y tribunales de cualquier órden y jurisdicción, oficinas y organismos administrativos y, de cualquier otra naturaleza.-

b). Gobierno y gestión superior de la empresa.-

c). Adquirir, gravar, ceder y enajenar, por cualquier titulo, bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones; constituir, modificar y cancelar arrendamientos, hipotecas, servidumbres y cualquier otro derecho real; disponer prendas; acordar, otorgar y formalizar activa o pasivamente operaciones de crédito personal o de otras empresas; concurrir a subastas y concursos, hacer proposiciones y, en general, otorgar toda clase de contratos civiles, mercantiles, administrativos y de cualquier otra naturaleza, sin ninguna limitación, y solicitar su inscripcióny toma de razón en los registros y oficinas competentes.-

d). Solicitar, obtener, adquirir, ceder y explotar concesiones, patentes, privilegios y licencias.-

e). Reclamar, percibir y cobrar todo aquello que por cualquier concepto o causa, se deba o tengaque percibir la Sociedad.-

f). Librar, aceptar, endosar, negociar, transmitir, avalar, intervenir y protestar letras de cambio y toda clase de documentos de giro y crédito.-

g). Disponer lo necesario para la emisión de obligaciones de acuerdo con lo que hubiese acordado la Junta General y lo que dispone la Ley.-

h). Establecer las directrices de administración y contabilidad de la Sociedad; acordar el establecimiento, reforma o suspensión de centros de trabajo de la Sociedad en los lugares que tenga por conveniente; elaborar la memoria relativa a la situación de la Sociedad, proponer sus acuerdos -entre ellos la propuesta de aplicación de resultados-, y ejecutar los que se hubiesen adoptado.-

i). Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de losderechos que a la Sociedad correspondan ante los juzgados y tribunales, ordinarios y especiales, y ante la provincia y municipio u otras corporaciones, juzgados, juntas, autoridades y funcionarios de cualquier grado y ante el Tribunal Supremo; absolver posiciones en toda clase de juicios, nombrando representantes, procuradores y letrados que a tales efectos, lleven la representación y defensa de la Sociedad, confiriéndoles, en la forma pertinente, las autorizaciones oportunas, incluso para avenirse y desistir en conciliaciones, recursos y actuaciones, en cualquier estado del procedimiento, para pedir la suspensión de éste y para todo lo que se precise, incluso sometiendo su decisión al arbitraje de derecho o equidad y absolviendo posiciones en toda clasede juicios.-

j). Disponer de los fondos y bienes sociales y reclamarlos, percibirlos y cobrarlos tanto de particulares como de la Hacienda Pública y otros cualesquiera, constituyendo, retirando o cancelando depósitos en la Caja General, percibiendo devoluciones de ingresos indebidamente obtenidos por la Administración Pública; constituir cuentas corrientes bancarias, bien en metálico, créditos y valores, y retirar metálico o valores de éstas y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias conentidades nacionales y extranjeras, incluso con el Banco de España y sus sucursales.-

k). Conferir y revocar poderes a personas determinadas, amplios y generales, para sus lugares concretos o para regir ramas determinadas del negocio social, con facultades para sustituir en todo o en parte sus atribuciones.-

l). Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de estos Estatutos y los acuerdos de la Junta General y del propio Consejo.-

m). La enumeración de las facultades precedentes es enunciativa y no limitada, ya que el Consejo tendrá, sin reserva ni excepción, todas las que le correspondan en el giro y tráfico de la Empresa Social y que según la ley y estos Estatutos no están taxativamente reservadas a la Junta General.

ARTICULO 14o.- GERENTE.-

La Junta General designará un Gerente, nombramiento que habrá de recaer en un titulado superior especialmente capacitado.-

El Gerente será el jefe de todos los servicios técnicos y administrativos de la Sociedad, con independenciade otras funciones que en él delegue el Consejo de Administración.-

A título enunciativo, corresponderá al Gerente:

a). Dictar las disposiciones de régimen interior precisas para la organización y funcionamiento de la empresa y ostentar la dirección técnica, administrativa y del personal.-

b). Contratar y obligarse en nombre de la Sociedad dentro de las atribuciones que le otorgue el Consejo de Administración.-

c). La representación de la Sociedad ante los tribunales de todo orden y jurisdicción, organismos y entidades públicas y privadas, para toda clase de actuaciones.-

d). Ordenar los pagos y autorizar los cobros de toda clase de entidades públicas o privadas, así como los documentos bancarios.-

e). Designar, contratar y despedir todo el personal de la empresa y resolver en la esfera empresarial todo lo sobre éste referente a derechos, obligaciones, ordenación del trabajo, procedimiento disciplinario, etc.-

f). Cuantas facultades, el Consejo de Administración, especialmente le confiera.-

Se consideraimplícito a su cometido: Asistir técnicamente al Presidente, Junta General y Consejo de Administración. Preparar el programa de actuación, el estado de previsión de gastos y de ingresos, las cuentas anuales y el informe de gestión.-

Formular el anteproyecto de plantilla de personal y proponer al Consejo de Administración sus remuneraciones o retribuciones. Organizar y dirigir la difusión y expansión de los servicios de la Sociedad en órden a su identificación y mayor eficacia.

ARTICULO 15o.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-

Las funciones propias del Secretario del Consejo de Administración serán llevadas a cabo por el Secretario del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós o quien reglamentariamente lesustituya.-

Corresponderá al Secretario:

a). Preparar la relación, con los antecedentes que le proporcione el Gerente y otros que obtenga, de los asuntos que hayan de servir al Presidente para formar el ‘orden del día en cada convocatoria, y cuidar de queésta se reparta a los miembros de los órganos colegiados.

b). Concurrir como Secretario a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General, con voz pero sin voto, y levantar las correspondientes actas.-

c). Certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados de la Sociedad.-

d). Comunicar a los distintos jefes y al personal correspondiente los acuerdos y resoluciones que les afecten.-

e). Conservar y custodiar el archivo.-

f). Asistir e informar al Presidente en sus funciones, al Gerente, al Consejo de Administración y, a la Junta General, y asesorarlos en el aspecto jurídico-administrativo.-

g). Las demás funciones propias del cargo.

ARTICULO 16o.- EJERCICIO SOCIAL.-

El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del primer año que se iniciará en el momento de constituirse la Sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

ARTICULO 17o.- CUENTAS ANUALES.-

El Consejo de Administración habrá de formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.-

Las cuentas anuales -compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoriahabrán de ser sometidas al examen e informe del Interventor del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besós y, en su caso, al de los auditores de cuentasa los cuales se refieren los artículos 203 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.-

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán para su depósito en el Registro Mercantil, juntamente con la certificación acreditativa de su aprobación y aplicación de resultados, en la forma que determina la Ley.

ARTICULO 18o.- APLICACION DEL RESULTADO.-

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, con observancia de lo dispuesto en el Capítulo VII sección novena de la Ley de Sociedades Anónimas.-

De los beneficios obtenidos en el ejercicio, ‘si los hubiesen; una vez cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria y cualquier otra atención legalmente permitida; el resto, se aplicará a la cobertura de las necesidades de saneamiento y recuperación medioambiental de la Conca del Besós, de acuerdo con el objeto social, la legislación aplicable y losprogramas de actuación.

ARTICULO 19o.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

La disolución de la Sociedad se producirá por cualquier causa legal, o porque asi lo acuerde la Junta General.-

En caso de disolución de la sociedad, la JuntaGeneral nombrará una comisión liquidadora, con un número impar de miembros, integrada por los componentes del último Consejo de Administración y las personas que la Junta elija.-

Durante el periodo de liquidación, la Junta General seguirá celebrando sus reuniones ordinarias y aquellas extraordinarias que fuesen convenientes, de acuerdo con las condiciones en vigor. Terminada la liquidación, el activo resultante se integrará al patrimonio del Consorcio para la Defensa de la Conca del Riu Besos.

ARTICULO 20o.- ARTICULO ADICIONAL.-

Se considera formando parte de los presentes Estatutos, toda disposición legal dictada o que se dicte respecto de incompatibilidades o que de cualquier forma pueda afectar a esta Sociedad especialmente, las causas de incompatibilidad señaladas en la Ley 25/1983 de 26 de diciembre.